תקנון התיאטרון

מדיניות שימוש ופרטיות באתר       

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן – "האתר") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש באתר (להלן – "המשתמש") לאמור בתנאי השימוש. תיאטרון חולון רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם באתר. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנים אל נשים ואל גברים כאחד.

 

 

ביצוע הזמנות

המשתמש יכול להזמין באמצעות האתר כרטיסים להצגות, מופעים, הופעות, סרטים ושאר אירועים המועלים בתיאטרון חולון.

רישומי המחשב בתיאטרון יהוו ראייה לכאורה לכך שהנתונים המופיעים בהם הינם הנתונים אשר נמסרו על-ידי המשתמש.

לצורך ביצוע הזמנה או הרשמה, יידרש המשתמש למסור פרטים שונים – שם פרטי ושם  משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני או פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך (להלן – "שדות החובה"). המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה או רישום באתר מבלי למלא את שדות החובה.

רישום המשתמש לאתר הינה בין היתר למטרות של הזמנת כרטיסים ו/או רכישת כרטיסים ו/או הזמנת כרטיסים על חשבון יתרות העומדות לזכותו של המשתמש שנרשם (להלן גם : "מנוי") – ככל שיש לו יתרות ו/או קבלת מידע אודות מצב חשבון המנוי באמצעות האתר ו/או הצטרפות למבצעים תקופתיים אשר יוצעו למנוי מעת לעת.

הזמנת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי או כרטיס מנוי. בעת הזמנת הכרטיסים באמצעות כרטיס אשראי  יחויב המשתמש במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה על-ידי חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה יהווה תנאי הכרחי לקבלת בקשת הלקוח לביצוע העסקה.

עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. הכרטיסים שהמשתמש רכש באמצעות האתר ימתינו למשתמש בקופות תיאטרון חולון לפי השם שאותו מסר המשתמש באתר, ויימסרו בהצגת אמצעי התשלום ותעודת זהות.

ביטול הזמנה

ניתן לבטל הזמנות בקופות התיאטרון בלבד ולכל המאוחר, עד 24 שעות לפני תחילת המופע שבגינו בוצעה ההזמנה. ביטול הזמנה ייעשה בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות (חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו לפיו).

המצאת פרטים כוזבים עלולה לגרור נקיטת אמצעים משפטיים. לתיאטרון חולון שמורה הזכות לבטל או שלא לאשר הזמנה בשל מסירת פרטים כוזבים או אי מסירת פרטים מלאים שמסירתם נדרשה.

תיאטרון חולון רשאי למנוע מהמשתמש לבצע הזמנה באמצעות האתר אם מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בתיאטרון חולון ו/או נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם בעבור הזמנה שביצע מן התיאטרון ו/או אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כשלהי.

תקלות באתר      

בעת ביצוע ההזמנה באתר, כאמור לעיל וכן בעת השימוש באתר ייתכן כי יתרחשו תקלות שונות  אשר ימנעו מן המשתמש שימוש רציף באתר. תיאטרון חולון ייעשה ככל יכולתו לתיקון התקלות, כאמור, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התיאטרון.

המידע באתר       

המידע הנמסר באתר אודות התיאטרון הינו נכון ליום העלאתו לאתר, ואין בו משום מצג ו/או התחייבות כלפי המשתמש, לא לנכונותו ועדכניותו, ולא בכלל. אין התיאטרון מתחייב לעדכן את המידע ברציפות או בכלל, וכן אין הוא מתחייב אלא עד לסכום ששילם ופרע – אם שילם ופרע – המשתמש, ולמשתמש באתר לא תהיינה כל טענה בקשר עם כך כלפי התיאטרון, לא בכלל ולא במקרים של כוח עליון או ביטול הצגות ו/או מופעים ו/או הופעות ו/או סרטים בשל מחלת שחקן או כל סיבה ראויה אחרת.

 קניין רוחני

האתר מכיל או עשוי להכיל בעתיד קניין רוחני אשר שייך לתיאטרון חולון או לכל מי מטעמו (למשל, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר). על המשתמש להניח כי החומרים המוצגים באתר מוגנים על-ידי דיני קניין רוחני, אלא אם כן נאמר אחרת. אין למכור, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן החומרים שבאתר, או לעשות בהם שימוש מסחרי או ציבורי אחר, ללא קבלת הסכמת תיאטרון חולון לכך, מראש ובכתב.

הצהרת פרטיות

תיאטרון חולון מייחס חשיבות רבה לפרטיותם של משתמשי האתר. מטרתה של הצהרה זו ושל ההוראות המפורטות להלן, הינה להסביר את מדיניות ומחויבות תיאטרון חולון לשמור על פרטיות המשתמש. הצהרה זו על הוראותיה מהווה חלק מתנאי השימוש באתר, ובעצם השימוש באתר מסכים המשתמש לאמור בה, ולכך שלא יהיו לו כלפי תיאטרון חולון כל טענות בקשר עימה.

מאגר המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. ואולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה. המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע הזמנה, כאמור, יישמרו במאגר המידע של תיאטרון חולון.

אבטחת מידע

האתר עומד בתקן PCI DSS ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש (להלן – "המערכות"). המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. עם זאת, נוכח ההתפתחות הטכנולוגית כיום, אין לייחס למערכות ביטחון מוחלט, ותיאטרון חולון אינו מתחייב כי המידע המאוחסן באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על-פי תנאי מדיניות זו, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

* ביצוע הזמנות ורכישת כרטיסים להצגות, הופעות, מופעים, סרטים ושאר אירועים

   המתקיימים בתיאטרון חולון, כפי שיפורסם מפעם לפעם בפרסומי התיאטרון ובאתר.

* משלוח מידע ופרסומים בנוגע לתיאטרון חולון לכתובת הדואר האלקטרוני.

   המשתמש רשאי להודיע לתיאטרון חולון, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע

   ותכנים אלו.

* יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

* תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

 

מסירת מידע

 

תיאטרון חולון מתחייב להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על-ידי המשתמש וכן במקרים הבאים:

* במקרה שהדבר נדרש לצורך ו/או במסגרת בקשה שהעלה המשתמש.

* במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר

   פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה.

* במקרה שתיאטרון חולון יקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות

   המשתמש לכל צד שלישי.

* במקרה של מחלוקת, טענה, דרישה או כל הליך משפטי שיתנהל בין

   תיאטרון חולון לבין המשתמש.

 

סמכות שיפוט

 

על השימוש באתר והשירותים הניתנים בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע ממדיניות השימוש והפרטיות של האתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – ובהם בלבד.

רוצים להיות מעודכנים?

    בואו להיות ראשונים!

    קבלו עידכונים וחדשות בדוא"ל לפני כולם!